News & Updates

ແຜນການສອນຄະນິດສາດປ.1

ພາກຮຽນ
ເດືອນ
ຈຳນວນຊົ່ວ
ໂມງຕຕໍ່ເດືອນ
ອາທິດ
ຈຳນວນຊົ່ວ
ໂມງຕໍ່ທິດ
ບົດທີ
ເນື້ອໃນທີ່ຈະສອນ
ຈຳນວນຊົ່ວ
ໂມງແຕ່ລະບົດ
I
9
20
1
5
1-2
ການປຽບທຽບຈຳນວນ
4
2
5
2
ຈຳນວນແຕ່1 ເຖິງ 10 ແລະ 0
13
3
5
2
4
5
2-3
ລຳດັບທີ
3
10
20
1
5
4
ການແບ່ງຈຳນວນ
ອອກເປັນສ່ວນໆ
20
2
5
4
3
5
4
4
5
4
11
20
1

5
ການບວກ
14
2

5
3

5-6

4

6
ການລົບ
17
12
20
1

6
2

6-7

3

7
ຈຳນວນທີຫຼາຍກວ່າ10
12
4

7-8
ເວລາ
1
15
1
5
9
ຮູບຮ່າງສິ່ງຂອງທີ່ຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາ
5
2
5
10
ການຄິດໄລ່ຂອງສອງຈຳນວນ
6
3
5
10-11
ການປຽບທຽບຄວາມຍາວ
4
4
II
2
20
1
5
12
ການບວກຕໍ່
12
2
5
12

3
5
12-13

4
4
5
13-14
ການປຽບທຽບປະລິມານ
3
20
1
5
14
ການລົບຕໍ່
11
2

14-15-16
ການປຽບທຽບຄວາມກວ້າງ
2
3
5
16
ຮູບຮ່າງຂອງສິ່ງຕ່າງໆ
ທີ່ຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາ(ຕໍ່)
6
4

17
ຈຳນວນທີ່ຫຼາຍກວ່າ20
16
4
20
1

17
2

17
3
4

17


5

1

18
ເລກລາວ
2
2

ທວນຄືນ


3
Name*


Message*

Application

Application
ດາວໂຫຼດໄປຕິດຕັ້ງໃສ່ໂທລະສັບເພື່ອໄດ້ອັບເດດ
 
X